پیام زمان

روزنامه پیام زمان

آگهی های شهرستان

مفقودی

شناسنامه مالکیت سواری رنو لوگان L 90  مدل 1391 به شماره انتظامی ایران 82 – 223 ج 89 شماره موتور W 105311 – K 4 M A 690 شماره شاسی NAPLSRALDA 1153779 به نام محمد جبارزاده شیاده مفقود گردیده ازدرجه اعتبار ساقط است.

بابل

 

 

 

مفقودی

سند کمپانی سواری پیکان مدل 78 به شماره انتظامی ایران 66 – 969 ص 89 به شماره موتور 11127884603 به شماره شاسی 78488779 به نام سمیه بهترک مفقود گردیده ازدرجه اعتبار ساقط است.

بابل

 

 

مفقودی

سند کمپانی سواری پیکان مدل 78 به شماره انتظامی ایران 11 – 389 و 86 به شماره موتور 11127800720 به شماره شاسی 784111179 به نام غفور مافی بالانی مفقود گردیده ازدرجه اعتبار ساقط است.

بابل

 

 

 

 

اخطار اجرایی

مشخصات محکوم علیه : یحیی خداوردی زاد – نام پدر : رجب – شغل : قصاب –  بنشانی : مجهول المکان

مشخصات محکوم له : غلامعلی غلامی – نام پدر : حسن – شغل : آزاد – بنشانی : بابل کنار - روستای شیر دارکلا منزل شخصی

محکوم به : بموجب رای شماره 459 تاریخ 31/5/91 حوزه 6 شورای حل اختلاف شهرستان بابل محکوم علیه محکوم است به : پرداخت مبلغ چهل میلیون وسیصد هزار ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیرتادیه اززمان سررسید چک لغایت هنگام پرداخت آن ومبلغ سی و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی درحق خواهان.

شورای حل اختلاف شهر بابل

 

 

مفقودی

سند کمپانی سواری پیکان مدل 1374 به شماره شهربانی 538 ج 86 – ایران 82 به شماره موتور 1127416642 وشماره شاسی 74415890 بنام کریم قلی زاده مفقود گردیده وازدرجه اعتبار ساقط است.

بابل

 

 

 

مفقودی

کارت هوشمند راننده باری به شماره 1263184 وکارت هوشمند ناوگان باری به شماره 228765 مربوط به کامیون ولو به شماره پلاک 677 ع 64 - ایران 62 مفقود گردیده وفاقد اعتبار است.

بهشهر

 

 

 

آگهي ابلاغ وقت دادرسي

كلاسه پرونده: 91/465 روستایی

شعبه روستایی شورای حل اختلاف شهرستان جوانرود   

خواهان: بانک ملت استان کرمانشاه ( نگین قادری وکیل )      

خوانده: رامین رحیمی نیا

خواهان فوق دادخواستي با خواسته مطالبه بطرفيت خوانده فوق تقديم كه به اين شعبه ارجاع شده است و براي روز 2/10/91 ساعت 9 صبح وقت رسيدگي تعيين شده است لذا بعلت مجهول المكان بودن خوانده از طريق اين آگهي بوي ابلاغ مي شود در وقت مقرر براي رسيدگي حاضر شود. نامبرده ميتواند تا روز جلسه به شعبه مراجعه و نسخه ثاني دادخواست را تحويل بگيرد.

دفتر شعبه روستایی شوراي حل اختلاف جوانرود

 

 

 

 آگهی ابلاغ وقت رسیدگی

آقای جمشید کرباسی فرزند عظیم دادخواستی به طرفیت خانم مهین دخت ضیائی فرزند ابوالحسن به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی در پرونده کلاسه 9109983412300142 بدادگاه عمومی کرمان تسلیم که جهت رسیدگی به شعبه 108 دادگاه حقوقی/جزائي ارجاع گردیده و به کلاسه فوق ثبت و وقت رسیدگی برای ساعت 30/9 صبح مورخه 8/2/1392 تعیین گردیده است و به علت مجهول المکان بودن خوانده به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی یک نوبت در یکی از جراید کثیرالانتشار آگهی می شود تا خوانده از تاریخ نشر آگهی ظرف مهلت 30 روز به دفتر دادگاه مذکور مراجعه و ضمن اعلام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر جهت رسیدگی و ادای توضیح به دادگاه حاضر شود در غیر اینصورت صورت دادگاه غیاباً رسیدگی نموده و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد.          م الف 1386

دفتر شعبه 108 دادگاه حقوقی کرمان

 

 

 آگهی ابلاغ وقت رسیدگی

خواهان عبدالرضا مجازی دادخواستی به طرفیت خوانده حمیدرضا ناصربخت به خواسته مطالبه وجه چک تقديم دادگاههاي عمومي شهرستان كرمان جهت رسيدگي به شعبه دوم دادگاه عمومي حقوقي دادگستري شهرستان كرمان واقع در كرمان چهارراه ارگ دادگستري كل استان ارجاع و به كلاسه پرونده 9109983410200290 ثبت گرديده و وقت رسيدگي آن 03/10/1391 ساعت 12 تعيين شده است. بعلت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكي از جرايد كثيرالانتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطلاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعلام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.             م الف 1387

مدیر دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقي کرمان – محمدرضا طاهري

 

 

آگهي ابلاغ وقت رسيدگي و نسخه ثاني دادخواست و ضمائم

بدينوسيله به آقاي کریم قنبری فرزند تقی ابلاغ ميگردد كه خانم مریم ناظری دادخواستي به طرفيت شما به خواسته گواهی عدم امکان سازش جهت طلاق به دادگستري دهلران تقديم كه به دادگاه حقوقي شعبه اول ارجاع و به كلاسه 9109980866500438 ثبت و مقيد به وقت رسيدگي روز 10/10/91 ساعت 11 صبح ميباشد و چون آدرس شما مجهول المكان اعلام گرديده مراتب به تقاضاي خواهان و موافقت دادگاه در اجراي ماده 73 قانون آئين دادرسي مدني از طريق جرايد ابلاغ ميگردد. جهت اخذ نسخه ثاني دادخواست و ضمائم به دفتر دادگاه مراجعه و نيز آدرس دقيق و كامل خود را اعلام و در وقت رسيدگي در دادگاه حاضر شويد در غير اينصورت حكم مقتضي صادر خواهد شد.

مدير دفتر شعبه اول دادگاه عمومي حقوقي دهلران

 

 

آگهی مزایده اتومبیل

به موجب پرونده اجرائی کلاسه 126/ع بانک کشاورزی علیه آقای مجید عبداللی یک دستگاه اتومبیل پژو آردی 1600مدل 1383 رنگ سبز یشمی متالیک به شماره انتظامی 327 ب 19 ایران 98شماره موتور 11783007486 شماره شاسی 83107725 متعلق به مدیون که طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری وضعیت ظاهری اتومبیل مذکور 50% لاستیک دارد- بدنه خودرو خوردگی داشته و نیاز به بازسازی مجدد دارد وبه مبلغ دو میلیون و دویست هزار تومان ارزیابی گردیده،از طریق مزایده به فروش می رسد. مزایده از ساعت 9 الی 12مورخ 25/9/91 در محل پارکینگ ملک زاده واقع در ایلام نرسیده به هفت چشمه روبروی شرکت رنو از مبلغ ارزیابی آغاز و به بالاترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته خواهد شده چنانچه روز مزایده با تعطیل رسمی غیر مترقبه مواجه گردد، مزایده روزاداری بعد ازتعطیل در همان محل ساعت انجام می شود و حقوق دولتی و حق مزایده طبق مقررات وصول خواهد شد.

رییس اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان ایلام.

 

 

 

 

آگهی مزایده اموال منقول و غیر منقول

به موجب پرونده کلاسه 460/89/4 اجرائی له غفورغفوری علیه حسین رحیمی جهت وصول محکوم به هزینه های اجرائی اموال مشروحه ذیل متعلق به محکوم علیه توقیف و به مبلغ 000/000/450 ریال ارزیابی و مقرر شد در روز یک شنبه مورخ 19/9/91 از ساعت 9 الی 11 صبح از طریق مزایده حضوری در محل دفتر شعبه چهارم دادگاه عمومی ساری به فروش برسد و قیمت از میزان ارزیابی شده شروع خواهد شد ضمنا 10% درصد از قیمت پیشنهادی نقدا از برنده اخذ و ما بقی باید ظرف یک ماه پرداخت گردد.همچنین در صورت انصراف یا عدم پرداخت به موقع مابقی وجه مبلغ 10% درصد به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد.

مورد مزایده: ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 45 متر مربع واقع درساری بلوار کشاورز روبروی عبور مهدشت و آهن فروشی کریمی.

مدیر شعبه چهارم اجرای احکام مدنی ساری

 

 

 

مفقودی

برگ سبز خودرو پیکان وانت به شماره شهربانی 723 ق 58 ایران -72 به شماره موتور 11487022519 و شماره شاسی 020762G8AAX 46NAAAمفقود گردیده و فاقد اعتبار است.

بهشهر

 

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و چهارم آبان ۱۳۹۱ساعت 13:43  توسط مهاجر  |