پیام زمان

روزنامه پیام زمان

شهرستانها92/6/17

دادنامه

پرونده کلاسه 9109981110900762 شعبه نهم دادگاههای عمومی و حقوقی شهرستان بابل دادنامه شماره 9209971110900643

خواسته: تقسیم ترکه

رای دادگاه

در خصوص دعوی خانم ناصره یوسفیان آملی بوکالت از خانمها مرسده و زهرا حافظی بطرفیت اقایان و بانوان 1- ابوذر 2- محسن (همایون) 3- علی 4- زرین تاج 5- فاطمه 6- مهرانگیز شهرک همگی حافظی فرزندان کامران 7- خدیجه 8- جمشید 9- اقدس 10- ناصر 11- خسرو 12- طاهره شهرت همگی حافظی فرزندان امین 13- ناهید 14- درخشنده 15- منوچهر شهرت همگی حافظی فرزند پرویز 16- زیبنده 17- مهرانگیز 18- فرح انگیز شهرت همگی حافظی فرزندان شمس الدین 19- احمد 20- محمد شهرت هر دو حمزه پور فرزندان نرجس حافظی 21- بهمن 22- فتحیه شهرت همگی حافظی فرزندان همایون به خواسته تقسیم و مطالبه سهم الارث و در  صورت غیر قابل تقسیم عند الاقتضا فروش امولا و تقسیم وجوه حاصله از فروش بین ورثه به میزان قدرالسهم نظریه مندرجات پرونده و با استماع اظهارات وکیل مدافع خواهانها به شرح اوراق پرونده با این توضیح که بانوان مرحومین نجمه و فخری شهرت هر دو حافظی که در اقامتگاه دائمی خود فوت می نمایند و هر دو نفر خواهر بودند که هر یک مالک سه دانگ مشاعی از ششدانگ پلاک 1227 و 1228 اصل یبخش دو غرب بابل می باشد که با فوت مرحوم خانم نجمه حافظی اموال ایشان سه دانگ مشاع از ششدانگ پلاک مورد نظر به تنها ورثه ایشان خواهرش خانم فخری تعلق می گیرد که خانم فخری حافظی در تاریخ 22/1/69 در اقامتگاه دائمی خود فوت می نماید که مرحوم فخری به دو دانگ از ششدانگ ملک را ثلث و در اختیار وصی خود آقای حنایی قرارداده است که در ذیل ثبت و صفحه 58 دفتر جلد 431 بنام آقای علی اکبر حنایی آقایی سند صادر شده است و چهاردانگ دیگر تعلق به مرحومه فخری داشته که با فوت ایشان که به ورثه از طبقه دوم از خواهرزاده و برادر زاده ها به موجب گواهی حصر وراثت به نسبت سهام تعلق و قهرا به ایشان انتقال پیدا کرده است که بعضی از خواهانها به شرح دادخواست تقسیم ماترک مرحوم فخری و عندالاقتضا در صورت عدم قابلیت تقسیم فروش آنرا درخواست نموده اند که با این اوصاف یاد شده و با دماقه در گواهی حصر وراثت اصحاب دعوی ورثه مرحوم از طبقه دوم می باشند و با عنایت به اظهارات اصحاب دعوی به شرح صورتمجلس 8/12/91 که مبین این امر است که همگی ورثه می باشند و ماترک مرحوم فخری 4 دانگ مشاع از ششدانگ پلاک 1227-1228 اصلی می باشد و عووان داشتند جز این پلاک اموال دیگری نداشته که دو دانگ از ششدانگ به موجب وصیت ثلث مرحومه بوده که در اختیار وصی مشارالیه قراردارد و حسب پاسخ استعلام به شمراه 39775/91/03 مورخه 19/12/91 دو دانگ به نام وصی علی اکبر حنایی سند صادر شده است که دادگاه با احراز اصحاب دعوی بعنوان ورثه طبقه دوم و احراز مالکیت مورث آنها به میزان چهاردانگ مشاع از ششدانگ پلاک یاد شده که از برای تقسیم با ارجاع امر به قرار کارشناسی که کارشناس منتخب دادگاه با بررسی های به عمل آمده ملک متنازع فیه را قابل تقسیم ندانسته و ارزش آنرا به مبلغ 000/000/680/3 ريال برآورد نموده است که این مبلغ بایستی بین ورثه از دو گروه برادرزاده و خواهرزاده ها به تعداد 24 نفر به میزان سهام تقسیم گردد که این نظریه علی رغم ابلاغ به طرفین مصون از هرگونه ایراد و اعتراض باقی مانده است علی هذا دادگاه در موضوع درخواست تقسیم ماترک به لحاظ عدم قابلیت تقسیم این قسمت دعوی قابلیت استماع را ندارد و مستندا به ماده 2 قانون آیین دادسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می دارد و اما در موضوع درخواست وکیل خواهان عندالاقتضا در صورت عدم قابلیت تقسیم درخواست فروش آنرا نموده و نیز تقسیم وجوه حاصله از فروش بین ورثه به میزان قدرالسهم را نموده است که حسب اظهار نظر کارشناسی ماترک را به لحاظ عدم قابلیت تقسیم در راستای مواد 314- 315 قانون امور حسبی ارزیابی نموده است که این نظریه مصون از ایراد باقی مانده است و علاوه بر آن با اوضاع و احوال محقق و معلوم قضیه مغایرتی ندارد لذا درخواست فروشن را مقرون به واقع تلقی و مستندا به ماده 317 قانون امور حسبی دستور فروش به صورت عادی صادر تا وجوه حاصله از فروش ملک بین ورثه به میزان قدرالسهم تقسیم گردد مضافا فروش از طریق مزایده منوط به درخواست احذ از ورثه میباشد رای صادره ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر خواهی است.

شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی بابل

 

 

آگهی حصر وراثت

آقای حیدرقلی محسن پور دارای شناسنامه شماره 904 به شرح دادخواست به کلاسه 92/710/10 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان علی اصغر محسن پور بشناسنامه 20503296306 در تاریخ 18/5/92 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:

1- حیدرقلی محسن پور- فرزند حبیب اله و مرضیه- ش ش 904- ت ت 1315- بابل – پدر متوفی

2- فرخنده حسین زاده- فرزند محمد اسمعیل و نجیبه- ش ش 17- ت ت 1328- بابل- مادر متوفی

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت یکمرتبه آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به این دادگاه تقدیم دارد والا گواهی صادر خواهد شد.

شعبه دهم شورای حل اختلاف بابل

 

 

دادنامه

خواهان : بانک ملت کرمانشاه به وکالت نگین قادری ساکن کرمانشاه خ فردوسی بالاتر از سینما آزادی

خواندگان : 1- روناک محمودی ساکن خ حمزه کوی احسان 2 2- امیرخسروی ساکن روستای بیاشوش

خواسته : مطالبه مبلغ 842/813/14 ریال

باتوجه به محتوای پرونده ختم رسیدگی اعلام و به شرح زیر انشاء رای می گردد:

رای شورا

درخصوص دادخواست بانک ملت کرمانشاه به وکالت خانم نگین قادری به طرفیت خواندگان 1- روناک محمودی فرزند ناصر 2- امیرخسروی فرزند رستم به خواسته مطالبه 842/813/14 ریال باتوجه به محتوای پرونده وبررسی اوراق واظهارات خواهان به وکالت خانم نگین قادری وعدم حضور خواندگان درجلسه باوجود روئیت اخطاریه قانونی شعبه باستناد ماده 198 ق آ د م حکم به محکومیت خواندگان ردیف اول ودوم بصورت تضامن به مبلغ 842/813/14 ریال بابت اصل خواسته ومبلغ 417/181/1 ریال بابت جریمه تاخیرتادیه به ماخذ 12 درصد که جمعا به مبلغ 260/995/15 ریال محکوم می نماید. رای صادره برای خوانده ردیف اول حضوری وپس از بیست روز قابل اعتراض در دادگستری جوانرود برای خوانده ردیف دوم غیابی وپس ازبیست روز پس ازابلاغ قابل واخواهی درهمین شعبه می باشد.

قاضی شعبه 4 شورای حل اختلاف شهرستان جوانرود

 

 

 

احضارمتهم

نظرباینکه درپرونده کلاسه 920311 متهم آقای محمدعلی عباسیان فرزند علی اکبر حسب شکایت محمدجواد دانش پژوه فرزند محمدعلی دایربر مزاحمت تلفنی گردیده ازسوی این شعبه تحت تعقیب بوده وابلاغ احضاریه بوی مقدور نبوده لذا در اجرای ماده 115 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب بنامبرده ابلاغ تاظرف یکماه ازتاریخ نشرآگهی جهت پاسخگویی باتهام خویش در شعبه اول دادیاری دادسرای بهشهر حاضر شوید درغیراینصورت وفق مقررات اقدام مقتضی معمول خواهد شد.

دادیارشعبه اول دادسرای عمومی وانقلاب بهشهر

 

 

بدینوسیله در اجرای ماده 180 قانون آئین دادرسی کیفری به آقای مسعود محمدی فرزند ابوالقاسم مجهول المکان ابلاغ می شود پرونده ائی به اتهام کلاهبرداری علیه ایشان در این شعبه تشکیل وبشماره 920306 ثبت وبرای تاریخ 27/7/92 ساعت 9 صبح تعیین وقت شده است لازم است جهت دفاع ازخود درموعد مقرر دردادگاه حاضر شوید.

رئیس شعبه 103 دادگاه جزائی بهشهر

 

 

آگهي حصر وراثت

آقاي فریدون امامی راد دارای شناسنامه شماره 771 به شرح دادخواست به كلاسه 92/29 از اين شورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان ابراهیم امامی راد به شماره شناسنامه 18 در تاريخ 11/05/1392 در اقامتگاه دائمي خود در شهر كرمان فوت نموده و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:‌

1-   فریدون امامی راد – ش ش 771 – صادره بهشهر

2-   محمد امامی راد – ش ش 1480 – صادره بهشهر –  فرزندان ذکورمتوفی

3-   لیلا امامی راد – ش ش 958 – صادره بهشهر

4-   زهرا امامی راد – ش ش 2170311671 – صادره بهشهر – فرزندان اناث متوفی

5-   رعنا نوروزی به شناسنامه شماره 16 فرزند غلامعلی – صادره قائم شهر – همسردائمی متوفی غیرازاین وراث وراث دیگری ندارد.

اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك مرتبه آگهي مي نمايد تا اگر كسي اعتراضي دارد و يا وصيت نامه متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر آگهي ظرف مدت يكماه به دادگاه تقديم دارد والا گواهي صادر خواهد شد.

قاضی شوراي حل اختلاف حسین آباد

 

 

 

آگهی تغییرات

به استناد صورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ 08/11/1391 شرکت پارسا و پانیذ جوانرود (با مسئولیت محدود) که تحت شماره 559 و با شناسنامه ملی 14002734667 در دفتر ثبت شرکتهای اداره ثبت اسناد جوانرود به ثبت رسیده تغییرات ذیل در شرکت مذکور بعمل آمده که جهت  اطلاع عموم در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار آگهی می گردد.

-آقای برزان علیزاده دارنده 50% سهم شرکه کلیه سهم الشرکه خود را به خانم سروه محمدی واگذاره نمود و از شرکت خارج شد.

- خانم سرشین محمدی و خانم سروه محمدی بعنوان اعضاء جدیدهیئت مدیره شرکت پارسا و پانیذ جوانرود انتخاب شدند.

- خانم سروه محمدی به سمت رئیس هیئت مدیره و سرشین محمدی به سمت نایب رئیس و مدیر عامل انتخاب گردیدند و مقرر گردید کلیه اسناد و اوراق بهاداراز قبیل چک، سفته ، برات، قراردادها و عقود اسلامی و نامه های عادی با امضاء خانم سرشین محمدی مدیرعامل با مهر شرکت معتبر خواهد بود.

مسئول ثبت شرکتهای اداره ثبت اسناد جوانرود

 

 

 

 

آگهی مفقودی

 سند کمپانی سواری پیکان مدل 1381 به شماره انتظامی ایران 72-112ص 26 به شماره شاسی 81511279 به شماره موتور 11158110255 به نام محمد رضا ترجانی مفقود گردیده از درجه اعتبار ساقط است .

بابل

 

 

آگهی مفقودی

به اطلاع می رساند: سند مادر – برگ سبز و بیمه بدنه خودرو سواری سمند مدل 1390 نوع سوخت بنزین شماره پلاک 62/872 د18 شماره موتور 12490173610 شماره شاسی 758732BF8CM1NAACN بنام مالک شهناز مهدوی فرزند محمد مهدی به شماره شناسنامه 88 مفقود و از درجه اتبار ساقط است.

نکا

 

 

 

 

برگ اجرائیه

مشخصات محکوم له:

1- بانک ملت کرمانشاه (وکیل نگین قادری)– نشانی : کرمانشاه خیابان فردوسی بالاتر از سینما آزادی ساختمان افتخاری طبقه دو پلاک 21 

مشخصات محکوم علیه :

1- عطا اله یوسفی 2- بهاء الدین یوسفی 3- جمال امینی مجهول المکان

محکوم به:

بموجب دادنامه شماره 597 مورخه 30/10/92 شعبه سوم شورای حل اختلاف جوانرود محکوم علیه محکوم است به الزام تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 715/158/14 ریال بابت اصل بدهی و مبلغ 907/506/1 ریال بابت جریمه تاخیر تادیه تا تاریخ 20/7/1390 و از این تاریخ تا یوم الاداء روزانه 655/4 ریال به ماخذ 12 درصد وفق نرخ مندرج در ماده1 قرارداد هزینه دادرسی و حق الوکاله صادر می گردد.

باستناد ماده 33 قانون شورای حل اختلاف محکوم علیه مکلف است پس از از ابلاغ اجراییه ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد و یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به و یا انجام تعهد و مفاد رای بدهد در غیر اینصورت طبق قانون اجرای احکام مدنی اقدام از سوی اجرای احکام دادگستری صورت می پذیرد

مدیردفتر شعبه اول دادگاه عمومی (حقوقی) شهرستان جوانرود

 

 

 

دادنامه

خواهان بانک ملت استان کرمانشاه (شهرستان جوانرود)

خوانده 1- عبدالکریم ویسی 2- فرهاد ویسی – جوانرود دفتر خدمات ارتباطی آشتی 3- امیر خسروی جوانرود روستای بیاشوش

خواسته: مطالبه مبلغ 850/336/9 ریال به انضمام هزینه های دادرسی

باتوجه به محتوای پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل انشاء می گردد:

رای شورا

در خصوص دادخواست بانک ملت استان کرمانشاه (جوانرود به نمایندگی خانم نگین قادری به طرفیت خواندگان 1- عبدالکریم ویسی 2- فرهاد ویسی 3- امیر خسروی به خواسته مطالبه مبلغ 850/336/9 ریال نظر به اینکه خواهان در دادخواست اظهار داشته که خواندگان از تسهیلات بانک استفاده نموده اند و بر خلاف تعهدات قراردادی خود از پرداخت استنکاف نموده اند و علی رغم اخطاریه از سوی خوانده نفر اول در جلسه حضور نداشته است و با وجود تذکرات مکرر و مهلت کافی از پرداخت مبلغ مذکور خوداری می نماید لذا با توجه به محتویات پرونده و استماع اظهارات نماینده قانونی بانک مستندا به ماده 198 قانون ایین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خواندگان به مبلغ 850/336/9 ریال و جریمه تاخیر به ماخذ 12 درصد وفق نرخ مندرج ماده 6 قرارداد به انضمام هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل از تاریخ 20/11/90 لغایت صدور حکم در حق خواهان صادر می نماید رای صادره نسبت به عبدالکریم ویسی حضوری و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگستری می باشد و نسبت به خواندگان دوم و سوم غیابی واخواهی در این شعبه می باشد.

قاضی شعبه اول شورای حل اختلاف جوانرود

 

 

+ نوشته شده در  یکشنبه هفدهم شهریور ۱۳۹۲ساعت 14:31  توسط مهاجر  |